Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale zaprasza do udziału w "V edycji konkursu plastycznego Pocztówka z Boguchwały" wręczenie nagród podczas Dni Gminy Boguchwała 9 czerwca 2024.
Zapraszamy czekają na Was cenne nagrody!

Regulamin Konkursu Plastycznego
„Pocztówka z Boguchwały”:
1. Organizatorem konkursu jest: Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, 36-040 Boguchwała,
Plac Rynek 2, e-mail: mck@boguchwala.pl.
2. Celami przyświecającymi organizatorom konkursu są:
zachęcanie do swobodnej ekspresji plastycznej, odpowiedniego doboru środków wyrazu i techniki, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, poznanie i popularyzacja wśród uczestników atrakcji turystycznych miasta i gminy Boguchwała, zwrócenie uwagi na rolę architektury w naszym otoczeniu, w tym jej niepowtarzalność i integralność z życiem codziennym, ekspozycja prac konkursowych w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale.
3. Zakres tematyczny konkursu:
projekt pocztówki zawierający ilustrację ciekawego miejsca na terenie miasta i gminy Boguchwała,
dopuszcza się umieszczanie istniejących symboli graficznych związanych z promocją Boguchwały.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie: do konkursu mogą przystąpić dzieci, młodzież i dorośli z terenu gminy Boguchwała oraz osoby uczące się na terenie gminy Boguchwała, w poniższych kategoriach wiekowych:
Kategoria I – Kl. 1 - 4
Kategoria II – Kl. 5 - 8
Kategoria III – Szkoły średnie i dorośli
Organizator dopuszcza grupy dzieci i młodzieży (szkoły), przy czym każda z nich będzie uznawana jako jeden uczestnik konkursu, każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę, dopuszczone do konkursu będą prace plastyczne (fotografie, kolaże, rysunki, obrazy, itp.)
WYKONANE W DOWOLNEJ TECHNICE NA PŁASZCZYŹNIE UMOŻLIWIAJĄCEJ EKSPOZYCJĘ NA ŚCIANIE z wyłączeniem technik trójwymiarowych w tym wykonanych np. z plasteliny i form osypujących się np. kaszy, piasku, itp.,
maksymalny format pracy - A4,
do pracy konkursowej należy dołączyć (w formie trwale umieszczonej na odwrocie)
tzw. metryczkę – informacje zawierające następujące dane:
- tytuł pracy, data i miejsce wykonania,
- imię i nazwisko autora oraz wiek (w przypadku prac zgłaszanych przez szkoły/przedszkola należy podać dane opiekuna),
- adres i numer telefonu, adres e-mail (w przypadku osób niepełnoletnich kontakt do opiekuna) lub dane placówki zgłaszającej,
- zgodę rodzica/opiekuna
w konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane, nienagradzane w innych konkursach oraz będące oryginalnymi pracami autora,
5. Prace konkursowe należy złożyć osobiście w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale w pokoju nr 0.22 bądź przesłać na adres: Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2, 36 – 040 Boguchwała z dopiskiem: „Konkurs plastyczny POCZTÓWKA z BOGUCHWAŁY”.
6. Termin składania prac konkursowych mija 31 maja 2024 r. - decyduje data wpłynięcia do siedziby Organizatora – a prace złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do ewentualnie wykorzystanych w nich zdjęć, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, na publikowanie pracy ich ekspozycję oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Prace nieodpowiadające warunkom konkursu nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie.
9. Wszystkie prace odpowiadające postanowieniom niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
10. Prace konkursowe oceniane będą w w/w kategoriach wiekowych, określonych w pkt 4 niniejszego regulaminu, a Jury weźmie pod uwagę:
pomysłowość i kreatywność w podejściu do tematu,
estetykę wykonania, dobór techniki, kompozycji, środków wyrazu,
samodzielność wykonania.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Gminy Boguchwała.
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.
12. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można kierować drogą mailową na adres mck@boguchwala.pl lub telefonicznie 17 230 06 572.
13. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu,
Ogłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie,
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (mię i nazwisko),
Organizator przewiduje pokonkursową wystawę prac plastycznych połączoną z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród,
Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników,
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpośredniego informowania o wynikach tylko nagrodzonych/ wyróżnionych uczestników konkursu.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora,
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 do góry