Dyrektor Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale ogłasza nabór na stanowisko: animator kultury w świetlicy MCK
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, umowa na czas określony
1. Warunki pracy na stanowisku:
- Miejsce pracy – Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale
- 4 godzinny czas pracy,
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 -15:30
2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie minimum średnie, mile widziane wykształcenie pedagogiczne,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) pełna zdolność do czynności prawnych,
5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7) podstawowe umiejętności obsługi komputera.
3. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
- duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność,
- komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, mile widziane umiejętności o charakterze artystycznym : śpiew, taniec, plastyka, zdolności manualne.
4. Zakres głównych zadań:
a) prowadzenie i realizacja zadań w świetlicy szkolnej,
b) organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
c) organizowanie wydarzeń kulturalnych (wystaw, przedstawień, koncertów),
d) udział w imprezach plenerowych organizowanych przez MCK,
e) prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowawczej,
f) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
g) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno - oświatowych,
h) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
i) organizowanie imprez/wydarzeń wynikających z potrzeb środowiska,
j) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy;
k) dbanie o urządzenia, wyposażenie i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie.
5. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny;
2) CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
Uwaga: Dyrektor MCK zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko bez podania przyczyny.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysłać na adres: dyrektor@mck.boguchwala.pl
Termin rozpoczęcia pracy: 4 września 2023r.
Do naboru mogą przystąpić jedynie kandydaci którzy spełnili wymagania niezbędne o których mowa w pkt. 2 oraz złożyli dokumenty wynikające z pkt. 5.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Kontakt telefoniczny do dyrektora 505137375.

 do góry